Våre vedtekter

Vedtektene er et juridisk dokument vedtatt på bokmål.

§ 1. NAVN:

Foreningens navn er KIRKEN  FOR  ALLE. (På nynorsk: Kyrkja for alle. På engelsk: The Church for all, med undertittelen: An organisation in the Church of Norway.)

§ 2. FORMÅL:

Kirken for alle er en landsomfattende forening, som, gjennom å være en nomineringsgruppe for valg til bispedømmeråd / Kirkemøtet, vil arbeide for at Den norske kirke skal være en pådriver for å:

 • Stimulere og legge til rette for kirkens forkynnelse av det sentrale og grensesprengende budskapet om Guds kjærlighet er størst av alt,
 • få fram ulike teologiske tolkninger og synspunkter i «kirkepolitiske» spørsmål. Vi vil aktivt dempe et potensielt konfliktnivå i kirken. Det er et mål at ulike teologiske tolkninger snarere kan bidra til et mangfold enn til splittelse i Den norske kirke. Vi er opptatt av det sentrale i teologien, ikke av enkeltsaker;
 • fremme forståelse og toleranse med samhandling og respekt mellom ulike syn i Den norske kirke;
 • stimulere til en tilstedeværende kirke for de som trenger det. Kirken skal være et fast holdepunkt for alle, uansett sted, og til alle tider;
 • fremme god personalpolitikk i Den norske kirke. Med det ønsker vi å få fram aktive, inkluderende og engasjerte medarbeidere, med en god ramme der ansatte og frivillige blir ivaretatt;
 • videreutvikle Den norske kirke til å være en sterk og aktiv kulturbærer i det norske samfunn;
 • styrke soknet som den grunnleggende pilaren i Den norske kirke, og å
 • stille lister til alle bispedømmerådsvalgene i 2023.

§ 3. ORGANISASJON:

Alle medlemmer i Den norske kirke, og som støtter Kirken for alle sitt formål, kan bli medlem eller støttemedlem. Bestemmelser om medlemskap er regulert i § 4.

Årsmøtet er KIRKEN  FOR  ALLE sitt høyeste organ. Bestemmelser om årsmøtet er regulert i § 5.

Styret er KIRKEN  FOR  ALLE sitt øverste organ mellom årsmøtene. Bestemmelser om styret er regulert i § 6.

Den lokale forankringen i hvert enkelt bispedømme, skal det være en gruppe, ledet av tre tillitsvalgte.  Bestemmelser om valg og mandat for tillitsvalgte er regulert i § 7.

§ 4. MEDLEMSKAP:

Alle medlemmer i Den norske kirke kan bli medlem eller støttemedlem i Kirken for alle.
Et medlem stiller seg til disposisjon for å arbeide aktivt i organisasjonen og / eller for å stå på lister ved kirkevalg. Støttemedlemmer får tilgang til all informasjon, men reserverer seg fra aktiv medvirkning. Et støttemedlemskap kan når som helst konverteres til et ordinært medlemsskap.

§ 5. ÅRSMØTE:

Årsmøtet er Kirken for alle sitt høyeste organ. Ordinært årsmøte arrangeres innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet kan avvikles digitalt.

Årsmøtet består av:

 • Styret,
 • alle de representantene i bispedømmerådene / Kirkemøtet som er valgt inn fra KIRKEN  FOR  ALLE sine lister, og
 • de tre tillitsvalgte for nomineringsgruppen Kirken for alle i hvert bispedømme.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Konstituering,
 • godkjenning av innkalling og saksliste,
 • registrering av stemmeberettigete,
 • valg av møteleder og referent,
 • valg av 2 underskrivere av møteprotokollen,
 • årsmelding,
 • regnskap,
 • innkomne saker,
 • handlingsplan for neste år, inklusive også en langtidsplan for fire år, og to år før kirkevalg, et basisprogram for nomineringsgruppen,
 • fastsetting av medlemskontingent,
 • fastsetting budsjett,
 • valg av:
  • Styreleder: Styreleder velges årlig ved særskilt valg,
  • 8 styremedlemmer, velges for to år om gangen, alternerende 4 pr. år,
  • 4 varamedlemmer, velges for ett år om gangen,
  • valgnemnd på 3 medlemmer (leder velges ved særskilt valg), velges for ett år. I valgnemnda skal begge kjønn være representert,
  • revisor, som velges for ett år.

Tidspunkt for årsmøtet gjøres kjent tre måneder før årsmøtet. Innkalling til årsmøtet med saksliste sendes medlemmene en måned før årsmøtet.
Enhver representant på årsmøtet, kan melde inn saker til behandling. Innkomne saker skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet. Sakspapirene sendes ut elektronisk senest en uke før årsmøtet.

Alle saker på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall. Forandringer i vedtektene må ha to tredjedels flertall, jfr. § 9. Alle valg avgjøres ved simpelt flertall. Valgene foretas ved håndsopprekning. Dersom en representant forlanger skriftlig valg, skal dette gjennomføres. Valgene foretas hver for seg. Det føres protokoll fra møtet.

§ 6. STYRET:

Styret velges av årsmøtet, og består av styreleder, åtte styremedlemmer, med fire varamedlemmer. Et interimsstyre virker frem til første årsmøte i 2022. Det skal være minst 40 % av hvert kjønn i styret. Styret konstituerer seg selv ved å fordele vervene nestleder, sekretær og kasserer. Det føres protokoll fra alle styremøtene.

Styret samles etter innkalling av leder, eller når minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede, og når en av disse er leder eller nestleder. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll over sine forhandlinger og vedtak.

Styret har ansvar for den løpende ledelsen og drift av organisasjonen, og skal bl.a.:

 • Forberede saker til årsmøtet, herunder planer, budsjett og forslag til basis valgprogram m.m.,
 • sikre og bistå med demokratiske prosesser for å få etablert tillitsvalgte i alle bispedømmer,
 • holde kontakt med lokale tillitsvalgte, og sikre gode prosesser med utvikling av lokale valgprogram og nominering av listekandidater,
 • legge til rette for arbeidet i gruppen til KIRKEN  FOR  ALLE på Kirkemøtet, og

sikre ønsket bistand og veiledning ved øvrige valg i kirken.

§ 7. LOKAL FORANKRING:

Kirken for alle har som målsetting å få etablert en lokal forankring i alle bispedømmene. Det skal være 3 valgte medlemmer, tillitsvalgte, som i hvert enkelt bispedømme, skal lede det lokale arbeidet.

Under forutsetning av at Kirken for alle har medlemmer i minst tre av prostiene i bispedømmet, velges tre tillitsvalgte, gjennom et organisert valg der alle medlemmer i bispedømme har stemmerett. Dersom det ikke er medlemmer i minst tre prostier, søker likevel styret å få oppnevnt tre tillitsvalgte. Alternativt vil styret ivareta de lokale oppgavene i bispedømmet.

Lokale oppgaver som ivaretas av de tillitsvalgte, i samråd med og med bistand fra styret, er:

 • Å arrangere møter for alle medlemmer i bispedømmet minst hvert annet år, herunder i januar i år med kirkevalg,
 • å oppnevne en programkomité for det lokale bispedømmerådsvalget. Denne komitéen skal fremme et forslag til et lokal valgprogram, supplert med et sentralt vedtatt basisprogram,
 • å oppnevne en lokal forankret nominasjonskomité for det lokale bispedømmerådsvalget. Denne komitéen skal fremme liste til bispedømmerådsvalget. (Ved behov skal en bistå menigheter der det er aktuelt med listevalg.), og
 • å arrangere et eget møte lokalt, etter avtale med styret for KIRKEN  FOR  ALLE, for endelig utforming og vedtak av programmet (med unntak av basisprogrammet), og for endelig å vedta valglisten til bispedømmerådsvalget.

§ 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret hvis det finner det nødvendig, eller dersom minst en tredjedel av medlemmene innsender skriftlig forslag om det. Innkallingen må skje med minst ti dagers varsel med angivelse av hvilke saker som skal behandles. I ekstraordinært årsmøte, kan det ikke fattes vedtak i andre saker enn de som er angitt i innkallingen. Ellers følger en de samme reglene som for ordinært årsmøte.

§ 9. ENDRING AV VEDTEKTENE:

Endring av vedtektene kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten. Endring av vedtektene krever minst to tredjedels flertall.

§ 10. OPPLØSNING:

Forslag om oppløsning av nomineringsgruppen Kirken for alle, må ha tre fjerdedels flertall på det ordinære årsmøtet. Dersom forslaget ikke oppnår tre fjerdedels flertall, kan forslaget om oppløsning avgjøres med simpelt flertall på etterfølgende ekstraordinære årsmøte tidligst tre måneder etter.

Vedtatt på stiftelsesmøte 11.01.2022