Etablering av «KIRKEN  FOR  ALLE»

Det er lagt slik plan for arbeidet videre:

 1. Lansering skjer 04.02.2022. Vi tar umiddelbart fatt på en profileringsprosess generelt og mot gitte målgrupper. Første mål er at vi skal få minst 300 personer som er villig til å skrive under på en formell registrering, slik at nomineringsgruppen kan stille lister ved kommende kirkevalg i 2023.
 2. På samme tidspunkt som lanseringen, tar vi sikte på å få opp en hjemmeside.
 3. Etter lanseringen åpner vi parallelt for å bli medlemmer og støttemedlemmer.
 4. Vi tar sikte på en første kontakt med nye medlemmer i mars 2022. Det vil da legges opp til orientering og drøfting av strategi og veien videre.
 5. Første profileringsaksjon blir i perioden 01.03.2022 – 01.05.2022. Formål: Å gjøre nomineringsgruppen kjent, og å få etablert lokale kontakter + medlemmer.
 6. 01.03.2022 starter arbeid med videre programmer. Dette skal bygge på vårt 12 punkts program.
 7. Første årsmøte. Det avholdes senest pr. 01.10.2022.
 8. Andre profileringsaksjon blir i perioden 01.09.2022 – 01.11.2022. Formål: Å skaffe tilstrekkelig lokale kontakter og mulige kandidater.
 9. 01.09.22 starter vi arbeidet med lokale valgprogrammer for valget i 2023. Kortprogrammet skal være et felles grunnlag for de lokale valgprogrammene. Kortprogrammet skal også brukes til felles nasjonal profilering av nomineringsgruppen. Arbeidet avsluttes pr. 01.01.2023. Endelige program skal avsluttes og foreligge innen 10.02.2023.
 10. 01.11.2022 starter vi formelt arbeidet med å få kandidater til listene. Målet er lister i alle bispedømmene.
 11. 01.11.22 starter vi sammen med de aktuelle kandidatene, å lage lokale tillegg (ut over basisprogrammet) til de respektive bispedømmerådsvalgene / valget til Kirkemøtet. (Samlet vil programmene ha en felles del pluss en lokal del.)
 12. Ultimo februar 2023 avvikles det første ordinære årsmøtet for nomineringsgruppen «KIRKEN  FOR  ALLE». Vanlige årsmøtesaker, strategier, programmer og profilering av kandidater og lister.
 13. Start av valgkamp med sentral og lokal profilering, starter pr.01.03.2023. Dette vil skje i to perioder: 01.03.2023 – 20.06.2023 og 10.08.2023 – og fram til valget.

Vårt mål: Ved valget skal minst 30 % av de avgitte stemmene tilfalle «KIRKEN  FOR  ALLE».