Hva står «KIRKEN  FOR  ALLE» for? Vårt kortprogram.

Vår visjon:
KIRKEN  FOR  ALLE vil medvirke til at Den norske kirke skal være en samlende folkekirke med bred oppslutning, og utvikles med bredt demokrati inn i fremtiden.

Vårt overordnede mål er at:
Den norske kirke skal være en samlet og samlende kirke til tross for ulike syn på kirkepolitiske spørsmål. Den norske kirke skal være et trossamfunn som møter alle mennesker med åpenhet, tillit og respekt, grunnfestet i troen på den treenige Gud og evangeliet om Jesus Kristus, slik det er uttrykt i Den norske kirkes læregrunnlag.

For å nå disse målene vil KIRKEN  FOR  ALLE legge til grunn følgende kortprogram / basisprogram:

 1. Den norske kirkes forkynnelse bygger på den evangelisk lutherske lære. Vi vil stimulere og legge til rette for kirkens forkynnelse av det sentrale og grensesprengende budskapet om Guds kjærlighet som er størst av alt.
 2. Det skal være teologisk bredde i forkynnelsen, slik at det gir åpning for dialog mellom ulike teologiske standpunkt, og i ordningsspørsmål. Samtidig skal kirkens klare misjonsansvar fremheves, og forvalteransvaret holdes høyt.
 3. Vi vil ikke ha omkamp i teologisk funderte ordninger i Den norske kirke (f.eks. likekjønnet vigsel). Vi vil arbeide for en bred og stabil kirkeprofil (i f.eks. liturgiske ordninger og organisering), hvor vi søker størst mulig samling og tilslutning til sentrale løsninger. VI vil aktivt dempe et potensielt konfliktnivå i kirken. Ulike teologiske tolkninger kan snarere bidra til et mangfold enn til splittelse. Vi vil ha respekt for ulike syn, og er opptatt av det sentrale i teologien, mer enn av enkeltsaker.
 4. Den norske kirke skal være en inkluderende kirke hvor alle uansett bakgrunn, alder, kjønn, politisk tilhørighet, seksuell legning, sosial status eller funksjonsevne, skal føle seg hjemme, ikke krenkes, men bli mottatt av kirken med glede, forsoning, omsorg og varme.
 5. Utenom gudstjenester og kirkelige handlinger bør kirkene i størst mulig grad være åpne, da med tilstedeværende vakt / personell.
 6. Den norske kirke skal være en sterk og aktiv kulturbærer både lokalt og sentralt.
 7. Den norske kirke skal være aktivt med i samfunnsdebatten, særlig når det gjelder diakonale -, omsorgs- og forvaltningsspørsmål. Vi legger til grunn FN sine bærekraftsmål (utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene).
 8. Demokratiet i Den norske kirke skal bygge på soknet som kirkens grunnpilar.
 9. Menighetene skal settes i stand til å drive motivasjonsarbeid for et aktivt liv, med nye
  fellesskap, særlig rettet mot familier og unge.
 10. Den norske kirke skal være en god arbeidsgiver, og sikre aktive, inkluderende og engasjerte medarbeidere. Den norske kirke skal dessuten fremme frivillig arbeid i kirken og i menighetene ellers.
 11. Vi vil søke langsiktige og praktiske løsninger for organisering og økonomiforvaltning av Den norske kirke.
 12. KIRKEN  FOR  ALLE vil stille lister til alle bispedømmerådsvalgene i 2023

Dette programmet er vedtatt på vårt stiftelsesmøte. Eventuelt senere endringer skjer på våre årsmøter, første gang innen 01.10.2022. Vi skal deretter utarbeide et mer detaljert program, og ta inn punkter med lokal forankring for hvert enkelt bispedømme.